Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO”: informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Solutions4ad Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 11, 70-470 Szczecin, KRS: 0000353174, e-mail: reklamacje@solutions4ad.com.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.
 3. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane, w tym również dane osobowe reprezentantów, przedstawicieli, pełnomocników oraz osób kontaktowych (dalej „reprezentanci”) osób prawnych i osób ułomnych w celu:

–      obsługi korespondencji, udzielenia zapytań kierowanych do Administratora, rozpatrzenia reklamacji administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

–      w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami lub w celu wykazania obowiązku rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

–      kontaktu z reprezentantami do działania w imieniu lub na rzecz innych przedsiębiorców niebędącymi osobami fizycznymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 1. Ww. celach potrzebujemy przetwarzać Pani/a dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, ewentualnie numer telefonu, jeśli kontaktuje się Pani/n telefonicznie.
 2. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, Pani/Pana mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom, w szczególności firmom z branży IT – dostarczającymi nam rozwiązania informatyczne oraz hosting, doradcom prawnym.
 3. Wiadomości e-mail, które otrzymuje Administrator będziemy przechowywać przez czas niezbędny do udzielenia  odpowiedzi, ale nie dłużej niż do 12 miesięcy. Po upływie wyżej wymienionych okresu Pani/a dane będą usuwane, chyba, że złożono reklamację albo zachodzi przypadek dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia lub prawomocnego zakończonego postępowania z udziałem Administratora.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1) dostępu do treści swoich danych;
  2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;
  4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  5) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
  6) sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.  
 5. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 6. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.