Ogólne warunki umowy na korzystanie z systemu partnerskiego Solutions4ad.

 

1. Preambuła

Solutions4ad sp z o. o. ( nazywana dalej Solutions4ad ) z siedzibą przy alei Wojska Polskiego 11, 70-470 Szczecin, stawia swoim partnerom kooperacyjnym do dyspozycji system partnerski Solutions4ad – narzędzie do ujęć statystycznych i monitorujących, w obrębie internetowej sieci reklamowej, którego zastosowanie pozwala na ujecie i rozliczenie usług pośrednictwa ( Klicks / Leads / Sales ) przez Solutions4ad na rzecz Reklamodawcy.

Do zadań Partnerów kooperacyjnych należą usługi związane z emitowaniem kampanii reklamowych na łamach internetu, zmierzające do podnoszenia dochodowości reklamowanych produktów i usług. Płatność za wykonanie usług regulowana jest ich skutecznością i kształtuje się w zależności od osiągniętych wyników.

Korzystanie z Solutions4ad jest dla wszystkich Partnerów kooperacyjnych wolne od opłat. Zarejestrowanie się jako Partner kooperacyjny oznacza automatycznie wyrażenie zgody na włączenie niniejszych warunków umowy do warunków umowy kooperacyjnej.

 

2. Zakres zastosowania

2.1

Niniejsze warunki umowy są wyłączną podstawa regulującą wszystkie dostawy, usługi, oferty i umowy pomiędzy Solutions4ad i Partnerem kooperacyjnym.

Inne warunki umowy mogą zostać zaakceptowane wyłącznie poprzez wyrażenie zgody obydwu stron.

Istniejące już warunki umów danego Partnera kooperacyjnego, sprzeczne z niniejszymi warunkami umowy, trąca swoja ważność. Ewentualne sprzeczne oświadczenia Partnera kooperacyjnego, powołujące się na jego warunki umowy, nie będą przez Solutions4ad uznawane.

2.2

Wszelkie porozumienia dodatkowe, bądź też zmiany i uzupełnienia zawartych ustaleń kooperacyjnych pomiędzy Solutions4ad i Partnerem kooperacyjnym wymagają formy pisemnej. Inna forma umów nie będzie brana pod uwagę.

Porozumienia zawarte w formie Email są w tym przypadku akceptowane.

 

3 Wyjaśnienie pojęć / Definicje

3.1 – ‘Partner kooperacyjny’ to samodzielnie występujący i działający partnerzy umów, którzy współpracują z Solutions4ad w ramach usług pośrednictwa – wcześniej indywidualnie zdefiniowanych.

3.2 – ‘Reklamodawca’ to przedsiębiorstwo / przedsiębiorca bądź też oferto-dawca, który powierza Solutions4ad rozprowadzanie swoich produktów i usług na łamach online oraz / albo zleca przeprowadzenie internetowej kampanii reklamowej.

3.3 – ‘Websites Partnera kooperacyjnego’ Partner kooperacyjny zgłasza do Solutions4ad jedną albo więcej witryn. Każda z nich, po dokładnej kontroli i akceptacji przez Solutions4ad, może być wykorzystana do celów reklamowych ofert internetowych Reklamodawcy.

3.4 – ‘Websites Reklamodawcy’ Każdy Reklamodawca stawia do dyspozycji jedną lub kilka stron, służących do rozprowadzania w Internecie jego produktów i / albo usług.

3.5 – ‘Account’ jest to prawomocnie uruchomiony przez Solutions4ad dostęp partnera kooperacyjnego do konta. Warunkiem uzyskania dostępu jest podanie rzetelnych i zgodnych z prawdą danych, wymaganych w ankiecie meldunkowej a następnie ich sprawdzenie i akceptacja zgłoszenia przez Solutions4ad. Partner kooperacyjny zobowiązany jest do przeprowadzenia natychmiastowej aktualizacji w ramach swojego konta w przypadku zmian danych oraz do bezzwłocznego poinformowania o tym Solutions4ad (dopuszczalna jest droga mailowa).

3.6 – ‘Użytkownik’ to odwiedzający witryny Partnera kooperacyjnego, który za pomocą zamieszczonych na Solutions4ad linków śledzących zostaje przekierowany na strony Reklamodawcy.

3.7 – ‘Link śledzący’ to link kierujący użytkownika z witryny Partnerów kooperacyjnych na stronę Reklamodawcy, którego zadaniem jest zapisanie tego przekierowania w specjalnie przygotowanym do tego celu systemie banku danych. Każdy Partner kooperacyjny otrzymuje poprzez Solutions4ad do dyspozycji różnorodne formy linków śledzących: linki tekstowe, bannery czy też w postaci katalogów produktów. Zastosowanie ich wymaga niezmienności formy, co gwarantuje prawidłowość pomiarów i statystyk.

3.8 – ‘Śledzenie’ to pomiary akcji użytkownika oraz dokonanych transakcji i ich przyporządkowanie do poszczególnych Partnerów kooperacyjnych. Solutions4ad wykorzystuje tutaj między innymi śledzenie w postaci liczników pikseli bazujący na cookie. ‘Cookie’ to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane na stronie użytkownika, służące do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer. ‘Licznik pikseli’ to specjalnie dla każdego zdefiniowanego procesu online ( Lead/Sale ) zaprogramowany kod, umieszczany na stronie potwierdzającej i odpowiedzialny za przekaz informacji o tych procesach do Solutions4ad. Programowanie liczników pikseli dokonuje Reklamodawca. Monitorowanie poprzez Solutions4ad wykorzystuje wyłącznie anonimowe Cookie, nie zawierające żadnych danych osobowych związanych z użytkownikiem.

3.9 – ‘Klikniecia’ to przekierowanie użytkownika z witryny Partnera kooperacyjnego na stronę Reklamodawcy. Pomiar i zapis liczby kliknięć dokonywane są przez Solutions4ad przy wykorzystaniu linków śledzących.

3.10 – ‘Leads’ to całościowe przeprowadzenie przez użytkownika określonego działania na stronie Reklamodawcy, zgodne z opisem programu. Przykładowo może być to wypełnienie na drodze online formularza adresowego. Pomiar i zapis liczby ‘Leads’ dokonuje Solutions4ad przy wykorzystaniu linków śledzących orazi cookie.

3.11 – ‘Sales’  to wejście przez użytkownika w układy należności w stosunku do Reklamodawcy. Przykładowo może być to nabycie produktów i usług w sklepie internetowym. Pomiar i zapis liczby ‘Sales’ dokonuje Solutions4ad przy wykorzystaniu linków śledzących oraz cookie.

 

4. Modele opłat / Roszczenia finansowe

4.1 – Cost-Per-Click (CPC)

W przypadku wyboru modelu opłat na podstawie kliknięć (Cost-Per-Click CPC), każde przeprowadzone kliknięcie na stronę Reklamodawcy upoważnia do powstania roszczeń finansowych. Obowiązuje tutaj stała cena za każde wykonane klikniecie. Warunkiem jest przekierowanie użytkownika za pomocą linków śledzących, które są pozostawione do dyspozycji na Solutions4ad i które mogą być wbudowane wyłącznie na strony Partnerów kooperacyjnych, zarejestrowanych przez Solutions4ad. Klikniecie musi być wynikiem dobrowolnego i świadomego działania użytkownika.

Solutions4ad zastrzega sobie prawo unieważnienia i nieopłacenia wielokrotnych kliknięć pochodzących z tego samego adresu IP i następujących w bardzo krótkich odstępach czasu, w przypadku których zachodzi duże prawdopodobieństwo manipulowania liczbą kliknięć. Kliknięcia premiowane, czyli kliknięcia obiecujące użytkownikowi konkretna korzyść – a przede wszystkim korzyść pieniężna – będą uznawane tylko w przypadku wyraźnej zgody Solutions4ad na taki rodzaj postępowania. Ze strony Partnera kooperacyjnego istnieje obowiązek poinformowania Solutions4ad o tego rodzaju posunięciach reklamowych. Bez wyraźnej pisemnej ( wystarczy Email ) zgody Solutions4ad, wszystkie kliknięcia osiągnięte tą drogą nie będą akceptowane i wynagradzane.

Wykonane kliknięcia zapisywane są każdego dnia na konto ‘Account’ Partnera kooperacyjnego. Zapis ten nie zawiera żadnych informacji na temat ważności kliknięć i zaakceptowania roszczeń finansowych.

4.2 – Cost-Per-Lead (CPL)

W przypadku wyboru modelu opłat na podstawie Lead (Cost-Per-Lead CPL), każde przekazanie przez Partnera kooperacyjnego informacji związanych z określonym działaniem użytkownika do systemu Reklamodawcy upoważnia do powstania roszczeń finansowych. Warunkiem poprawnego pomiaru CPL i powstania roszczeń do wynagrodzenia jest przekierowanie użytkownika za pomocą linków śledzących, postawionych do dyspozycji przez Solutions4ad, które mogą być wbudowane wyłącznie na stronach Partnerów kooperacyjnych, zarejestrowanych przez Solutions4ad.

Lead musi być wynikiem dobrowolnego i świadomego działania użytkownika. Każdy Lead ujmowany jest w statystyce Solutions4ad i po upływie terminów przewidzianych na reklamacje, kontrole czy unieważnienie zapisywany jest na pozytywne konto przychodów.

Solutions4ad zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności Leads z wcześniej ustalonymi kryteriami (przed wypłaceniem wynagrodzenia ) i w razie ich niespełnienia – do ich unieważnienia. Unieważnienie Leads może odbyć się już po ich wpisaniu na pozytywne konto przychodów, jeżeli w późniejszym czasie okaże się, że w momencie wpisu na konto nie posiadano żadnych informacji o wymaganych kryteriach.

4.3 – Cost-Per-Sale (CPS)

W przypadku wyboru modelu opłat na podstawie Sale (Cost-Per-Sale CPS), każda zaistniała konieczność wypełnienia warunków związanych z umowa ze strony Reklamodawcy na rzecz użytkownika, z pośrednictwa Partnera  kooperacyjnego, upoważnia do powstania roszczeń finansowych. Warunkiem poprawnego pomiaru Sales i ich opłaty jest przekierowanie użytkownika za pomocą linków śledzących, postawionych do dyspozycji przez Solutions4ad, które mogą być wbudowane wyłącznie na stronach Partnerów kooperacyjnych, zarejestrowanych przez Solutions4ad.

Sale musi być wynikiem dobrowolnego i świadomego działania użytkownika. Każdy Sale ujmowany jest w statystyce Solutions4ad i po upływie terminów , przewidzianych na reklamacje, kontrole czy unieważnienie, zapisywany jest na pozytywne konto przychodów. Solutions4ad zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności Sales z wcześniej ustalonymi kryteriami ( przed wypłaceniem wynagrodzenia ) i w razie ich niespełnienia – do ich unieważnienia.

Unieważnienie Sales może odbyć się już po ich wpisaniu na pozytywne konto przychodów, jeżeli w późniejszym czasie okaże sie, że w momencie wpisu na konto nie posiadano żadnych informacji o wymaganych kryteriach.

4.4 – Modele Hybrydy

Kombinacja powyższych modeli opłat ( tzw. Modele Hybrydy ) jest możliwa. Musi być jednak poprzedzona indywidualnymi porozumieniami.

Roszczenia finansowe w tym przypadku powstają dla każdego modelu wykorzystanego w kombinacji, według zasad opisanych w punktach 4.1 – 4.3.

 

5. Korzystanie z Solutions4ad

5.1

Zgłoszenie się jako Partner kooperacyjny jest równoznaczne z przyjęciem niniejszych warunków ogólnych umowy.

5.2

Wypełnienie formularza rejestracyjnego pod http://solutions4ad.com/partner/affiliates/signup.php#SignupForm nie oznacza jeszcze zależności kontraktowej obu partnerów. Rejestracja przedstawia tylko zgłoszenie wniosku na podpisanie umowy kooperacyjnej, którego opracowanie i pozytywne przyjecie ze strony Solutions4ad jest niezbędne. Przyjecie oferty zgłoszeniowej przez Solutions4ad następuje regularnie poprzez udostępnienie Account – Partner kooperacyjny otrzymuje w związku z tym potwierdzenie przez Email.

5.3

Przyjecie oferty zgłoszeniowej oznacza dla Partnera kooperacyjnego prawo do wykorzystania swoich usług w interesie i dla potrzeb Reklamodawcy. Z tego tytułu nie powstają jednak dla Partnera kooperacyjnego żadne zobowiązania.

W przypadku rozpoczęcia działalności na rzecz Reklamodawcy, wszelkie wykonywane usługi musza odbywać sie zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

5.4

Partner kooperacyjny odpowiada za prawdziwość, pełność i aktualność podanych informacji.

5.5

Solutions4ad zobowiązuje się do zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa w ramach systemu partnerskiego Solutions4ad jak również do zagwarantowania niezawodności stron i procesów online, poprzez ciągły nadzór i kontrole techniczna serwera.

Solutions4ad nie przejmuje odpowiedzialności za okresy przerw w emitowaniu systemu partnerskiego Solutions4ad jak również stron internetowych i procesów online Reklamodawcy i za wynikające z tego straty prowizji.

 

6. Zawarcie umowy

6.1

Solutions4ad zawiązuje dla każdego Reklamodawcy / Produktu oddzielne umowy z Partnerami kooperacyjnymi. Wynagrodzenie uzależnione jest od osiągniętych wyników i uregulowane niniejszą umową. Wysokości opłat negocjowane są z każdym Partnerem kooperacyjnym oddzielnie. Żądania specjalnego rodzaju czy też wysokości wynagrodzenia są bezpodstawne – jak również próba powielania ustaleń finansowych zawartych z innymi Partnerami kooperacyjnymi.

6.2

Solutions4ad zobowiązuje się w stosunku do Partnerów kooperacyjnych do terminowego przyjmowania ofert. Rozpatrywanie ofert odbywa się dla każdego Reklamodawcy oddzielnie.

 

7. Wypłata prowizji

7.1

Prawo do wynagrodzenia dla Partnera kooperacyjnego powstaje po zakończeniu i udokumentowaniu wykonanych usług.

7.2

Rozliczenie należnych wynagrodzeń odbywa się raz w miesiącu i nie później niż do 20-ego dnia każdego miesiąca, następującego po rozliczanym miesiącu. W wypadku nie opłacenia przez Reklamodawcę zobowiązań finansowych względem Solutions4ad, wypłaty należnych prowizji dla Partnerów kooperacyjnych mogą zostać wstrzymane do momentu uregulowania zobowiązań finansowych Reklamodawcy względem Solutions4ad.

Wysokość wynagrodzenia jest dla każdego Partnera kooperacyjnego widoczna w jego Account – z zastrzeżeniem, że suma ta jest niesprawdzona i może ulec zmianie po dokładnym rozliczeniu. Rozliczenia należności finansowych odpowiadają wymaganiom aktualnych zasad podatkowych.

7.3

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest uzyskanie minimalnej wysokości stawki w danym miesiącu. Minimalna stawka wynosi 100 zł.

W przypadku wynagrodzenia za dany miesiąc niższego niż 100 zł, wypłata odbędzie sie w kolejnym miesiącu, następującym po miesiącu, w którym minimalna stawka została osiągnięta.

W przypadku niedokonanej wypłaty suma wynagrodzenia przenoszona jest na następny miesiąc.

7.4

W przypadku manipulowania parametrami (clicks, leads, sales) bądź też niezgodności danych z ogólnymi warunkami umowy,  Solutions4ad upoważniony jest do zażądania zwrotu dokonanych wypłat, jeżeli od czasu wypłaty nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

7.5

Partner kooperacyjny ponosi pełną odpowiedzialność za zgłaszanie i odprowadzanie wszelkich należnych podatków i opłat (włącznie z opłatami socjalnymi), z tytułu przychodów / zysków pozyskanych w związku ze współpracą w systemie partnerskim Solutions4ad.

7.6

W przypadku gdy Wydawca świadczy usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązany jest w danym okresie rozliczeniowym do wystawienia faktury VAT dla Solutions4ad zgodnie z zapisami regulaminu. Solutions4ad zastrzega sobie prawo i możliwość żądania stosownych dokumentów, potwierdzających posiadanie statusu przedsiębiorcy i prowadzenia działalności gospodarczej lub innego rejestru właściwego dla przedsiębiorców w kraju siedziby/zamieszkania Partnera oraz podmiotu uprawnionego do wystawienia faktur VAT (tzn.: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej z ostatnich 6 miesięcy, decyzji o nadaniu numeru NIP lub REGON lub numeru identyfikacyjnego dla celów podatkowych nadanego przez kraj członkowski Unii Europejskiej, potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnika VAT czynnego (dot. zarejestrowanych podatników VAT czynnych).

Natomiast w przypadku Wydawcy, który za świadczone usługi wystawia rachunek, jako osoba fizyczna – ksero dokumentu, potwierdzającego jego tożsamość.

W przypadku nie przedstawienia w terminie 7 dni od wezwania przez Solutions4ad stosownego dokumentu, wypłata prowizji może zostać wstrzymana.

Celowe wprowadzenie w błąd Solutions4ad przy rejestracji tzn. wprowadzenie w formularzu rejestracyjnych przez Partnera nieprawdziwych danych skutkować będzie pozbawieniem prawa do prowizji, o której mowa w punktach od 7.1 do 7.5 .

7.7

Wynagrodzenie dla Partnera wypłacane jest na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku w terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia z uwzględnieniem pkt 7.2. Partner kooperacyjny, posiadający konto bankowe w podmiocie innym niż bank krajowy, ponosi koszty związane z wypłatą wynagrodzenia.

8. Obowiązki Partnera kooperacyjnego

8.1

Partnerzy kooperacyjni zobowiązują się do takiego sposobu przygotowania witryn, który uniemożliwi ewentualne wyłudzenia usług poprzez manipulacje i oszustwo.

8.2

Partnerzy kooperacyjni zobowiązani są do posługiwania się wyłącznie środkami reklamy ( tekst, banner, HTML, Flash itp.), przedstawionymi do dyspozycji przez Solutions4ad i zawierającymi niezbędne do monitorowania sukcesów przekazu linki trakingowe. Przygotowane kody źródłowe nie mogą ulec zmianie i mogą być wykorzystywane wyłącznie na dokładnie określonych stronach Partnerów kooperacyjnych.

Wszelkie przekazywanie środków reklamy osobom trzecim jest niedozwolone.

8.3

Każdy Partner kooperacyjny zajmujący się działalnością marketingową na łamach online zobowiązuje sie do przestrzegania aktualnych zarządzeń, postanowień i  ustaleń prawnych.

8.4

Partnerzy kooperacyjni zobowiązują się do wykorzystania w celach reklamowych na rzecz klientów Solutions4ad wyłącznie takich stron, które nie stwarzają możliwości działania na szkodę Reklamodawcy, jego opinii, jakości produktów i usług jak również działalności przedsiębiorstwa. Przyszłościowo oświadcza Partner kooperacyjny swoją gotowość do przestrzegania wszystkich zasad prawnych i ustaw chroniących interesy użytkownika. Wykorzystanie stron o treściach pornograficznych, radykalno-nazistowskich i nielegalnych jest w ramach Solutions4ad niedozwolone.

8.5

Powyższe ustalenia dotyczą także linków na podmioty trzecie.

8.6

Sprecyzowane powyżej w punkcie 8 zobowiązania mają zastosowanie we wszystkich stosunkach Partnera  kooperacyjnego z Reklamodawcą. W przypadku pozytywnego dochodzenia roszczeń Reklamodawcy w ramach odpowiedzialności za szkody, wynikające z nieprzestrzegania ustaleń, zawartych w punktach 8.1-8.5 w stosunku do Solutions4ad, Partner kooperacyjny zwalnia firmę Solutions4ad od wszelkich związanych z tym roszczeń.

8.7

Naruszenie postanowień, zawartych w punktach 8.1-8.5 uprawnia Solutions4ad – także po fakcie – do natychmiastowego żądania zmiany bądź zaprzestania działań.

8.8 

Partner kooperacyjny ponosi konsekwencje  wynikające z nieprzestrzegania zawartej umowy i obowiązujących pomiędzy stronami ustaleń  i obciążany będzie wszelkimi zobowiązaniami, w tym karami umownymi nałożonymi przez Reklamodawcę na Solutions4ad będącymi konsekwencją działań lub zaniechań Wydawcy. Wydawca niniejszym zwalnia Solutions4ad od wszelkich związanych z tym roszczeń i zobowiązań do ich zaspokojenia na własny koszt.

8.9

Wydawca /Partner kooperacyjny oświadcza, że działa w oparciu o obowiązujące przepisy w tym szczególnie  w oparciu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Za wszelkie zaniechania i uchybienia względem powyższych przepisów odpowiada Wydawca, powstałe na skutek działań lub zaniechań wbrew obowiązków wynikających z w/w rozporządzania.

Wydawca ponosi – także wobec osób trzecich – pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za nieprzestrzeganie w/w obowiązków, w szczególności w przypadku skierowania przeciwko Solutions4ad roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia  naruszenia obowiązków wynikających z RODO. Wydawca zwalnia Solutions4ad  z odpowiedzialności i zaspokojenia w całości powyższych roszczeń.

9. Okres obowiązywania umowy

Umowa kooperacyjna zawierana jest z reguły na czas nieokreślony.

 

10. Rozwiązanie umowy

10.1

Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym i z natychmiastowym skutkiem – w formie całościowej lub też z ograniczeniem na konkretnych Reklamodawców.

Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej. Wypowiedzenie droga elektroniczna (Email) jest wystarczające i wchodzi w życie w momencie dotarcia do adresata.

10.2

Wypłata ewentualnych należności finansowych odbywa się po rozwiązaniu umowy na zasadach omówionych w punkcie 7 – pod warunkiem, że minimalna wysokość wynagrodzenia określona w punkcie 7.2-7.3 została osiągnięta w momencie rozwiązania umowy.

10.3

Partner kooperacyjny zobowiązuje się w momencie rozwiązania umowy do usunięcia ze swoich stron wszelkich linków i środków reklamowych dotyczących zainteresowanego Reklamodawcy.

Rozwiązanie umowy zwalnia natychmiast Solutions4ad od dalszych świadczeń finansowych. Ma to zastosowanie również w przypadku, kiedy Partner kooperacyjny nie usunął jeszcze ze swoich stron odpowiednich linków i środków reklamy.

 

11 Odpowiedzialność za szkody

11.1

Solutions4ad odpowiada wyłącznie za szkody będące wynikiem zamierzonego działania bądź też niedbalstwa. Jako nienaruszona pozostaje tutaj odpowiedzialność za straty w wyniku niedotrzymania terminów.

11.2

Zwolnienie od odpowiedzialności za szkody w stosunku do Solutions4ad dotyczy również jego przedstawicieli i sił pomocniczych.

 

12. Ochrona danych

12.1

Zapis i przechowywanie informacji zawierających dane osobowe odbywają sie wyłącznie w celach przeprowadzenia zmian w umowie, opracowań merytorycznych i uzasadnień – na drodze elektronicznej. Zapis obejmuje przy tym nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, numer faksu, adres E-mail, konto bankowe i adresy stron internetowych Partnerów kooperacyjnych. Przekazywanie tych danych odbywa się wyłącznie w celach przeprowadzenia umowy.

12.2

Wszystkie informacje zawierające dane osobowe traktowane są zgodnie z obowiązującymi zasadami prawnymi.

 

13 Poufność

13.1

Wszystkie strony są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy w odniesieniu do uzyskanych informacji o przedsiębiorstwie, jego strukturze i działalności, metod niezbędnych do wykonania umowy na czas trwania umowy – za wyjątkiem informacji ogólnie dostępnych i aktualnie opublikowanych.

13.2

Wszystkie strony umowy zobowiązują się do przestrzegania powyższych postanowień na szczeblu pracowników własnych, jak również pracowników obcych, którzy poprzez współprace z przedsiębiorstwem mieli dostęp do powyższych informacji. Nie dotyczy to składanych oświadczeń o charakterze prawnym.

13.3

Powyższe postanowienia obowiązują także po rozwiązaniu umowy.

 

14. Cesja

14.1

Zmiany niniejszej umowy będą niezwłocznie udostępniane wszystkim Partnerom kooperacyjnym. Powiadomienie odbywa sie na drodze elektronicznej na podane adresy E-mail. Partner może nie wyrazić zgody na przeprowadzone zmiany – przed upływem 14 dni, licząc od dnia otrzymania powiadomienia.

14.2

Prowizje wszystkich Partnerów kooperacyjnych mogą ulęgać zmianom. Solutions4ad ma prawo do zmiany prowizji po uprzednim porozumieniu z Partnerem kooperacyjnym. W przypadku nieustalenia ram czasowych na wejście w życie nowych modeli opłat, obowiązują one od następnego dnia po północy.

14.3

Solutions4ad zapewnia sobie prawo do niezapowiedzianych zmian w ramach Solutions4ad, mających na celu dopasowanie go do własnych potrzeb i dalszy jego rozwój. Wynikające z tego prace mogą być zlecane podmiotom trzecim.

 

15. Prawo i jurysdykcja

Sprawy sporne, dotyczące praw i obowiązków wynikających z tej umowy, pomiędzy Solutions4ad i Partnerem kooperacyjnym, jak również zasięgu tej umowy, podlegają ( o ile jest to dopuszczalne ) sądowi odpowiedniemu dla siedziby Solutions4ad.